เปิด 4 รายชื่อ ชิงสมัครเลขาฯสำนักงาน กกพ.

ผู้ชมทั้งหมด 2,171 

เปิดรายชื่อผู้สมัครเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ที่ผ่านการประเมินเข้ารับการสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ต่อ กกพ.

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2567 (ครั้งที่ 896) วันที่ 6 มี.ค. 67 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยการประเมินจากเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ โดยมีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการประเมิน (เรียงลำดับตามตัวอักษร) ดังต่อไปนี้

   1. นายกัลย์ แสงเรือง

   2. นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์

   3. นางสาวรังสิมา พักเกาะ

   4. นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จัดการเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อ กกพ. ของผู้สมัครที่ผ่านการประเมินขึ้นในวันที่ 25 มี.ค. 67 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือนเมษายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ www. erc.or.th ต่อไป