เรียบร้อย! กรมทางหลวงขยายทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ เป็น 4 ช่องจราจร

ผู้ชมทั้งหมด 19,329 

กรมทางหลวงขยายทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 14.8 กิโลเมตร แล้วเสร็จตลอดสายเพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมโครงข่ายทางหลวง รองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 366 สายทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ระยะทาง 14.8 กิโลเมตร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ จ.ลพบุรี เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในอนาคตทางหลวงหมายเลข 366 หรือ ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี เป็นทางหลวงสายสำคัญที่เชื่อมต่อได้หลายจังหวัด เช่น จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และมุ่งสู่จังหวัดนครสวรรค์ได้ มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 (จุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ผ่านจังหวัดลพบุรี ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ที่ กม. 19+310 (แยกสนามไชย) รวมระยะทางทั้งหมด 19.3 กิโลเมตร เดิมเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรตลอดสาย ในปี พ.ศ.2560 กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร ตั้งแต่ กม. 0+065 – กม. 4+500 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ภาคการขนส่งให้สมบูรณ์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ต่อมากรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2563 เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 366 สายทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ในช่วงที่เหลือ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม. 4+450 – กม. 19+310 รวมระยะทาง 14.860 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ผิวทางคอนกรีต หนา 25 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง โดยมีงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน จำนวน 17 แห่ง และสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างทางแยกบริเวณ กม. 10+950 เป็นแบบวงเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจร วงเงินงบประมาณ 1,598.69 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงข่ายคมนาคมในการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ของคนในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาจราจร เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย