เอสโซ่ มอบ 50,000 บาท สมทบทุนโครงการ “อยู่เพื่อยิ้ม Survive to Smile”

ผู้ชมทั้งหมด 1,069 

เอสโซ่ พร้อมด้วยบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนโครงการ“อยู่เพื่อยิ้ม Survive to Smile”สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สมทบทุนโครงการอยู่เพื่อยิ้ม Survive to Smile มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท สมทบกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้พิการซับซ้อน พร้อมจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัยเพื่อให้เด็กพิการดังกล่าวสามารถพัฒนาพึ่งพาตนเองได้และใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติ

“ทางบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการอยู่เพื่อยิ้ม Survive to Smile เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวและสมอง ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก  และเป็นความร่วมมือต่อเนื่องจากการสนับสนุนก่อนหน้านี้ของเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีและสโมสรพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้จัดกิจกรรมระดมทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ดูแลคนไข้เด็กและครอบครัวจากโรคโควิด-19 ด้วย” ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ กล่าว

ดร. ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมด้วยคุณมัทนา สุตธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณยุพา ว่องไวทยา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการศูนย์บริการการเรียนรู้องค์กรและการบริหารระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน และคุณยุทธนา เอื้ออัมพร (ที่ 1 จากซ้าย) ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินบริจาค ให้แก่ พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลก (ที่ 4 จากขวา) รองหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และทีมงาน ณ อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สำหรับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในระดับมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตร มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการทางการแพทย์ด้านโรคเด็ก โดยการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดความรู้พัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและบำบัดรักษาผู้ป่วยด้านโรคเด็กเพื่อให้มีการบริการทางการแพทย์ด้านโรคเด็กที่มีมาตรฐาน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 126 ปี ในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย