เอ็กซอนโมบิลและพนักงานมอบเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ผู้ชมทั้งหมด 441 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินจำนวน 156,837 บาท ให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤติการศึกษา และช่วยเหลือเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาอย่างฉุกเฉินเพราะต้องเผชิญปัญหาชีวิตที่มีความซับซ้อนหลายมิติ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น

นางสิริวรรณ พร้อมมูล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและผู้สนับสนุนกลุ่ม PRIDE Thailand Chapter นางวรณัน สกุลศิริธากุล ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และพนักงานจากกลุ่ม PRIDE Thailand Chapter บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ให้แก่ นางวิภาวี บุรุษหงส์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ระดมความร่วมมือ และนางสาวอริสา แก้วลี เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ระดมความร่วมมือ สำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ กสศ.กลุ่ม PRIDE Thailand Chapter จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจความหลากหลายในที่ทำงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทางเพศในที่ทำงาน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เคารพซึ่งกันและกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ทั้งนี้ กลุ่ม PRIDE Thailand Chapter ได้รณรงค์เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเชิญชวนให้พนักงานมาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม