เอ็กซอนโมบิล สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย

ผู้ชมทั้งหมด 497 

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปสนับสนุนอุปกรณ์และของใช้จำเป็น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสื่อมสภาพภายในศูนย์ฯ

คณะผู้บริหารของเอ็กซอนโมบิล นำโดย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ คุณลีฮอง ลีม ExxonMobil Lead Controller คุณทิพย์ศิริ เลียวสกุล ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย คุณจิริยาร์ รัตนพงศ์ไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน คุณวรณัน สกุลศิริธรากุล ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และคุณวาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล ที่ปรึกษาสื่อสารองค์กร ร่วมมอบเงินสนับสนุน 25,000 บาท ให้แก่ คุณสมหมาย สุขสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ และ ดร. รสิว์ฌา เสิรมสุขสกุลชัย กรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย

ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการทางสติปัญญาและออทิสติก ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการดูแลเด็ก ซึ่งมาจากครอบครัวที่ยากจนในชุมชนคลองเตยและบริเวณใกล้เคียง

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม