เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2022” ต่อเนื่อง 2 ปี  

ผู้ชมทั้งหมด 808 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัท ได้นำโครงการจัดการขยะภายในองค์กร “EGCO Ecosystem” คว้ารางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2022” (AREA 2022) ต่อเนื่องปีที่ 2 สาขา Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสะท้อนการยอมรับในระดับภูมิภาคต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของเอ็กโก กรุ๊ป

อีกทั้ง ยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพลังงานครบวงจรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” ผ่านการปลูกฝังค่านิยมองค์กรด้าน “การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย” ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความยั่งยืนจากภายในองค์กรสู่สังคมภายนอก ทีมพนักงานจิตอาสาของเอ็กโก กรุ๊ป จึงริเริ่มโครงการจัดการขยะภายในองค์กรตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้ชื่อ “EGCO Ecosystem” นับตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานรู้จักประเภทขยะและมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะภายในอาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ อย่างถูกต้อง ซึ่งโครงการฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีการพัฒนาการดำเนินงาน การรายงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างปี 2563-2564 อาคารเอ็กโกมีอัตราการรีไซเคิล (Recycling Rate) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 67.5% ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้โครงการ EGCO Ecosystem ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “Low Carbon Business: Waste Management Award” จากโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในปี 2564 นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ต่อยอดการดำเนินงานด้วยการเข้าร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2)” ตลอดจนขยายผลสำเร็จสู่ชุมชนและสังคมภายนอก ด้วยการสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะแก่วัดและโรงเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ ปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัล AREA สาขา Investment In People จากโครงการศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า วิถีชีวิตชุมชนชาวขนอม การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สถาบัน Enterprise Asia ได้พิจารณารายชื่อโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และความยั่งยืนกว่า 4,000 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มีเพียง 18% ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับรางวัล AREA