“เอ็กโก กรุ๊ป” มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ รร.วัดราชบพิธ

ผู้ชมทั้งหมด 918 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และอุปกรณ์จัดการขยะติดเชื้อและส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่โรงเรียนวัดราชบพิธ ประกอบด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือทางการแพทย์ ถุงมือยางทำความสะอาด ถังขยะแยกประเภท และถุงขยะอันตราย เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนกลับเข้าห้องเรียนแบบ On-site ได้อย่างปลอดภัยและสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดย นางสาวศิริรัชต วงศ์ปิยะ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และอุปกรณ์จัดการขยะติดเชื้อและคัดแยกขยะให้แก่ นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

นางสาวศิริรัชต วงศ์ปิยะ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า บริษัท ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 85 แห่งทั่วประเทศ เนื่องจาก เอ็กโก กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศ ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ท่ามกลางข้อจำกัดจากสถานการณ์โควิด-19

ล่าสุดได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดราชบพิธ โดยนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงต้นปี 2563 ถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ของประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 55 ล้านบาท

นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ กล่าวว่า โรงเรียนวัดราชบพิธกลับมาเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา แต่ทางโรงเรียนและผู้ปกครองยังมีความกังวลเรื่องความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมประมาณ 2,000 คน ซึ่งมีบางส่วนเดินทางมาจากเขตพื้นที่อื่นและต่างจังหวัด ประกอบกับงบประมาณที่มีจำกัด ทางโรงเรียนจึงขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียน ในโอกาสนี้ขอขอบคุณเอ็กโก กรุ๊ป ที่ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์รักษาความสะอาดและความปลอดภัยตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ ซึ่งโรงเรียนจะนำวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อดูแลนักเรียนต่อไป