เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2)” ชูเป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ

ผู้ชมทั้งหมด 530 

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2)” หนุนโมเดลจัดการขยะภายในองค์กร ประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ร่วมสร้างระบบนิเวศที่ดี ผลักดันสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

นางสาวสลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป เข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายในโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) : ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน” ที่จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ 28 องค์กรพันธมิตร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับถนนวิภาวดีรังสิตอันเป็นที่ตั้งของอาคารเอ็กโกและองค์กรพันธมิตร

“เอ็กโก กรุ๊ป จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงปัจจุบัน และมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกและระบบนิเวศที่ดีแก่ส่วนรวม เพราะการจัดการขยะไม่ใช่แค่กิจกรรม แต่ยังนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืนในที่สุด”

การเข้าร่วมโครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) จึงไม่เพียงจะส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจสำคัญของเอ็กโก กรุ๊ป ในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม แต่ยังสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอีกด้วย

สำหรับ โครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) จะเน้นการวิเคราะห์และต่อยอดผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 โดยเชื่อมโยงกับวาระแห่งชาติเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) เพื่อพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลในวงกว้าง รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการขยะภายในองค์กรแก่ภาคธุรกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อมั่นว่า “ต้นทางที่ดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่ดำเนินกิจการ จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจและค่านิยมองค์กร