“แม่เมาะเมืองน่าอยู่”รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย

ผู้ชมทั้งหมด 739 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย  ประเภท เมืองเดิมน่าอยู่ จากการดำเนินโครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในงานพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า โครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” จังหวัดลำปาง มุ่งเน้นความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. ชุมชนอำเภอแม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนมีการพัฒนาด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะในปี พ.ศ. 2594 โดยดำเนินการผ่านแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

โครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” เป็น 1 ใน 15 เมือง ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ประเภท เมืองเดิมน่าอยู่ โดย “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการพัฒนาจังหวัดลำปาง ก้าวเข้าสู่การเป็นลำปางสมาร์ทซิตี้ (Lampang Smart City) ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับการเติบโตด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมกระจายความเจริญสู่พื้นที่ภาคเหนือ