“แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ผู้ชมทั้งหมด 724 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะนำโดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ประกาศให้โครงการแผนพัฒนาแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จังหวัดลำปาง เป็น 1 ใน 5 ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี

โครงการแผนพัฒนาแม่เมาะเมืองน่าอยู่ คือ โครงการส่งเสริมผลักดันให้ชุมชนในอำเภอแม่เมาะมีการพัฒนา และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะในปี พ.ศ. 2594 โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนด้วยชุมชนเอง ผ่านแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)