โครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้ กทม.

ผู้ชมทั้งหมด 957 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นอกจากเป็นองค์กรที่ทำหน้าจัดหาและผลิตพลังงานให้กับประเทศไทยแล้วยังเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ผ่านการดำเนินงานหลากหลายโครงการด้วยกัน ล่าสุดได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพื่อสนับสนุนนโยบายของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ  

ขณะเดียวกันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ ปตท. เช่นกัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ จนได้รวบรวม พัฒนาองค์ความรู้มาเป็นสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาปตท.ก็ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ป่ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นประดู่ป่าพระราชทาน การริเริ่มโครงการหมู่บ้าน ปตท.พัฒนา และกองทุนรักษาป่าระยะยาว โครงการเยาวชน ปตท. รักษาป่า

นอกจากนี้ ปตท .ก็พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยได้กำหนดกลยุทธ์ 3P ได้แก่  Pursuit of lower emissions ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ Portfolio Transformation ปรับพอร์ตการดำเนินธุรกิจสู่ธุรกิจสีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Partnership with nature and society ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาป่า ร่วมกับภาครัฐและชุมชน มุ่งสู่การเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งดำเนินงานทั้งหมดจะร่วมผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ต่อไป

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวถึงโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ว่า  ปตท. จะร่วมปลูกต้นไม้  100,000 ต้น ในพื้นที่ของ ปตท. และพื้นที่ของ กทม. เป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มอายุยาว และไม้เถาที่มีเนื้อไม้ เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ ต้นประดู่ป่า ต้นรวงผึ้ง ต้นไทรย้อยใบแหลม โดยนำร่องพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ปตท. ที่จะพัฒนาใช้ประโยชน์และมุ่งให้เกิดพื้นที่สีเขียวควบคู่กันต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายการเชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวของ กทม.

ทั้งนี้นอกจากจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของ ปตท. แล้ว ยังร่วมกับ กทม. ปลูกในพื้นที่สวนสาธารณะ อาทิ สวนจตุจักร สวนรถไฟ และอีกหลายพื้นที่ที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ กักฝุ่นและมลพิษ รวมทั้งยังเป็นการช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูก ให้ร่มเงา และเพิ่มความน่าอยู่ให้กับสังคมเมืองอีกด้วย

“ปตท. ขอขอบคุณ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเมือง เพิ่มสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของประเทศและของโลก โดย ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการลมหายใจเพื่อเมือง จะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศน่าอยู่ต่อไป”