“โคราช” คึกคักจัดมหกรรมรถไฟฟ้า – UNDP หนุนต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ

ผู้ชมทั้งหมด 682 

“โคราช” ประกาศนำร่องสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทดแทนน้ำมัน พุ่งเป้าเป็นเมืองไร้มลพิษ จับมือภาคีเครือข่าย จัดงาน “Low carbon city & EV Expo 2022 “ขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำด้วยยานยนต์ไฟฟ้า” สุดปังกับมหกรรมยานยนต์ EV ทุกรูปแบบจากทุกค่าย พร้อมเทคโนโลยีสนับสนุนครบวงจร  ด้าน UNDP หวังเป็นต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำรับวิถีนิวนอร์มอล

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2655 ณ สนามเซ็นซ่า สไตรเดอร์ Cen’za Strider ศูนย์การค้า เซ็นทรัล โคราช นายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าว งาน “Low carbon city & EV Expo 2022 “ขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำด้วยยานยนต์ไฟฟ้า” พร้อมเปิดตัว “โครงการวิจัยต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งเมืองโคราช” โดยมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้การสนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายเมืองนครราชสีมา โดยมีโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP พร้อมภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ โครงการวิจัยต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งเมืองโคราช ขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโคราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเดินทางและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการนำร่องเมืองโคราชมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา จะนำยานยนต์ไฟฟ้ามาทดแทนยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน ซึ่งจะส่งผลให้เมืองโคราชกลายเป็นเมืองไร้มลพิษอย่างแท้จริง

ดร.สฤษดิ์  ติยะวงศ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัยต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งเมืองโคราช กล่าวว่า เป้าหมายคือพัฒนากรอบแนวคิดสู่ความเป็นเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์วิจัย 3 ประเด็น คือ พัฒนาระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะสำหรับการพัฒนาต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ พัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะสู่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะสังคมคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ของเมืองโคราช และยกระดับความรู้การพัฒนาเมืองของชาวโคราชสู่ความเป็นสังคมและเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่  ทั้งนี้จะสรุปผลการวิจัยบรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาและแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำไปสู่การเกิดผลลัพธ์และการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นหรือเมืองอื่นๆ

ดร.อมรวรรณ เรศานนท์ ผู้จัดการโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กล่าวว่า เป็นการต่อยอดโครงการ “เมืองคาร์บอนต่ำ” ภายใต้การผลักดันโดย UNDP เพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และการบริการสาธารณะต้นแบบ (Area Sandbox) เชื่อมต่อแผนธุรกิจและแผนบริการสาธารณะของเมือง โดยใช้เมืองโคราชเป็นพื้นที่นำร่องทดสอบระบบขนส่งสาธารณะด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนำร่องทดสอบการดำเนินงานจริงของสังคมคาร์บอนต่ำในระดับท้องถิ่น เพื่อนำไปขยายผลในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ปรับเปลี่ยนการใช้ยานยนต์พลังงงานน้ำมันเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อร่วมกันเดินหน้าเมืองโคราชและสังคมไทยสู่การเป็นเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ รองรับเงื่อนไขของภาวะปกติใหม่ (New Normal) ของสังคมโลก

นายปรเมษฐ์ บันสิทธิ์  ในฐานะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า งาน Low carbon city & EV expo 2022 เป็นมหกรรมจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำครบวงจร เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายในงานจะจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ทั้งรถส่วนบุคคลไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ยานยนต์ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ยอมรับ และเข้าถึงกรอบแนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีปราศจากมลพิษในระดับเมือง เพื่อสร้างการยอมรับและเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม จากการใช้รถเครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า

ด้านนายนาวิน  เสนาะดนตรี รองผู้อำนวยการสายการขายและการตลาด บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เน็กซ์ พอยท์ ยินดีที่ได้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของงาน “Low carbon city & EV Expo 2022” ขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำด้วยยานยนต์ไฟฟ้า” ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่มีความพร้อมทั้งโรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า โรงงานผลิตแบตเตอรี่ รวมถึงให้บริการด้านการสนับสนุนทางการเงินสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เน็กซ์ พอยท์ พร้อมที่จะร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และลดมลพิษในพื้นที่เมืองผ่านโครงการนี้ ซึ่งภายในงานเราเตรียมนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีมาร่วมจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อร่วมกันสร้างแรงกระเพื่อมระดับประเทศ ในการมุ่งสู่เป้าหมายเมืองคาร์บอนต่ำในอนาคตร่วมกัน