โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงาน

ผู้ชมทั้งหมด 575 

“ราชกิจจาฯ” ประกาศโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงาน หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงพลังงานพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง มีผล 3 ม.ค. 67

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงานพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย ดังนี้

1.นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายสมภพ พัฒนอริยางกูล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นายวรากร พรหโมบล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

4.นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

5.นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

6.นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567