“ไทยสมายล์” ย้ำความปลอดภัยสุขอนามัย รองรับการเดินทางยุคโควิด

ผู้ชมทั้งหมด 785 

“ไทยสมายล์” ชูมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องรองรับการเดินทางไตรมาส 4 ดูแลผู้โดยสารตั้งแต่ภายในสนามบินต้นทางจนถึงสนามบินปลายทาง

นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงระบาดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ทำให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินต้องมีการปรับตัว ทั้งสายการบินและผู้โดยสาร  ไทยสมายล์ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสุขอนามัยเป็นอันดับแรก เพราะความปลอดภัยของผู้โดยสาร และพนักงานของไทยสมายล์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ไทยสมายล์ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร ตั้งแต่จุดบริการต่างๆ ภายในสนามบิน การบริการบนเครื่องบิน ไปจนถึงขั้นตอนส่งผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัย มั่นใจได้ว่าการเดินทางทางอากาศนั้นมีความปลอดภัยระดับสูงสุด

พร้อมกันนี้ไทยสมายล์ยังได้เพิ่มมาตรการที่เข้มข้นโดยจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้พนักงานครบทุกภาคส่วน และจัดหาวัคซีนเข็มที่ 3 สำหรับพนักงานทุกท่านภายในไตรมาส 4 นี้ ในกรณี ลูกเรือ นักบิน และพนักงานภาคพื้น หน่วยงานด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในทุกครั้ง  ก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งพนักงานกลุ่มดังกล่าว จะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งภาคพื้นและบนเครื่อง

นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยที่ได้ดำเนินการแล้ว ทางไทยสมายล์ จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้โดยสารทุกท่านในการปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตลอดการเดินทาง ดังนี้

– ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจเช็คภายในสนามบินที่เพิ่มขึ้น

– เนื่องจากการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสาร โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งต้องไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส  ทางไทยสมายล์ จึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเดินทาง หากผู้โดยสารมีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดและมีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง

– ผู้โดยสารจะต้องเตรียมเอกสารที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการเดินทางเข้าออกของจังหวัดจุดหมายปลายทางจังหวัดต่างๆ ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาทิ เอกสารการได้รับวัคซีนครบเกณฑ์ และ/หรือ มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT- PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) หรือ เป็นผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรการอื่นของจังหวัดจุดหมายปลายทาง

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถแสดงเอกสารที่เป็นกระดาษ หรือแสดงผ่าน Digital Health Pass ผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม รวมถึงการกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชั่น หรือกรอกแบบฟอร์มเอกสาร ตามที่แต่ละท่าอากาศยานกำหนดไว้ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง

– ไทยสมายล์ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระต้องโหลด สามารถทำการเช็คอินด้วยตนเองผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน/ เว็บไซต์ หรือตู้เช็คอินอัตโนมัติที่สนามบิน เพื่อลดการสัมผัส รวมถึงผู้โดยสารสามารถรับบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ได้ในทุกจุดบริการของไทยสมายล์

– การขึ้นเครื่องกรณีเครื่องจอดหลุมจอดระยะไกล (Remote bay) จะมีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารบน Shuttle bus ในแต่ละเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง

– ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตั้งแต่เข้าพื้นที่สนามบินต้นทาง ระหว่างเครื่องบินทำการบิน จนกระทั่งเดินทางออกจากสนามบิน

– ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไทยสมายล์ จำเป็นต้องของดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างทำการบิน รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นเครื่อง (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

– สายการบินฯ กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างในการเรียกขึ้นเครื่อง/การลงจากเครื่อง โดยมีการเว้นระยะของผู้โดยสารในแต่ละรอบ เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นมากเกินไป