ไทยออยล์ครองอันดับ ‘หุ้นยั่งยืน’ (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ผู้ชมทั้งหมด 714 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 146 บริษัท ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน ‘Thailand Sustainability Investment’ (THSI) ประจำปี พ.ศ. 2564 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล หรือ ESG ในปีนี้ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ชัดเจน และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

โดยยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) พร้อมทั้งช่วยเหลือสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน รวมถึงการปรับตัวบนพื้นฐานของ Digital Transformation ซึ่งสะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) อีกทั้งยังมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น พร้อมขับเคลื่อนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต และขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร 100 ปี ที่ยั่งยืน