ไทยออยล์รับรางวัลยอดเยี่ยมธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 1,108 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณนิคม ฆ้องนอก ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน รับมอบรางวัล “ยอดเยี่ยม” จากการจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 จาก คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผ่านการสัมมนาออนไลน์ “แนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน และประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)

ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้ ประกาศ “เจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่มีคาร์บอนต่ำและยั่งยืนด้วยเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร 100 ปีในอนาคต ไทยออยล์จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก เพื่อ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

รางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศ