ไทยออยล์รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564

ผู้ชมทั้งหมด 1,226 

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปี 2564 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในรูปแบบ Virtual Award Ceremony ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยคุณจิราภรณ์ กมลอินทร์ ผู้จัดการ-แรงงาน/พนักงานสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลดังกล่าว

โครงการ CSR-DIW เป็นโครงการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการพนักงาน ที่ให้มากกว่ากฎหมายแรงงาน ทำให้พนักงานมีโอกาสเลือกสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองและครอบครัว ส่งผลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดูแลสุขภาพอนามัย และสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร