ไทยออยล์ ครองอันดับ ‘หุ้นยั่งยืน’ THSI ประจำปี 2565 ต่อเนื่อง 8 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 512 

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 กลุ่มทรัพยากร ที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยออยล์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ครอบคลุมถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ในอนาคต

รวมถึงการปรับตัวบนพื้นฐานของ Digital Transformation ซึ่งสะท้อนถึงการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) พร้อมทั้งช่วยเหลือสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆ ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนกำหนดนโยบายและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง พร้อมขับเคลื่อนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร 100 ปีที่ยั่งยืน