ไทยออยล์ คว้าใบรับรองระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2018

ผู้ชมทั้งหมด 600 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณมงคล จันทร์ชูเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล   รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2018  จาก บริษัท Bureau Veritas (BV) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และบริการให้การรับรอง ณ อาคาร   60 ปี ไทยออยล์

สำหรับการได้ใบรับรองครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยออยล์ ในการยกระดับการบริหารจัดการด้านการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สู่มาตรฐานสากล โดยมีการบริหารจัดการเหตุผิดปกติ(Incident Management), การบริหารจัดการปัญหา(Problem Management) และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง(Change Management)  อย่างเป็นระบบตาม ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Framework และ ITSM (IT Service Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)ขององค์กร