ไทยออยล์ ผนึก เทศบาลนครแหลมฉบัง พัฒนาพื้นที่สีเขียวยกระดับชุมชนรอบโรงกลั่น

ผู้ชมทั้งหมด 490 

ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งและดำเนินงานครบรอบ 60 ปี ไทยออยล์ ร่วมมือกับเทศบาลนครแหลมฉบัง พัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้าของสนามกีฬาแหลมฉบัง เนื้อที่ 9 ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง” เพื่อเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่  ตอกย้ำความผูกพันและการเติบโตเคียงคู่ชุมชนของกลุ่มไทยออยล์มาตลอด 60 ปี   

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวคิดหลักของการก่อสร้างสวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง นั้น เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเราที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลชุมชนในพื้นที่รอบโรงกลั่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้น

สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง จะเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของนครแหลมฉบัง เป็นแหล่งนัดพบของกลุ่มคนรักสุขภาพมาออกกำลังกาย และเป็นพื้นที่กิจกรรมสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การนำแนวคิดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาเป็นแหล่งพลังงานภายใน มีการออกแบบต้นไม้ภายในสวนฯ เพื่อเป็นพฤกษศาสตร์ศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับนครแหลมฉบังอีกด้วย

ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงานของกลุ่มไทยออยล์มาช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม เพื่อเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน