ไทยออยล์ มุ่งสู่ความยั่งยืน ดันยกระดับคุณภาพชีวิต “ชุมชน-สังคม”

ผู้ชมทั้งหมด 1,601 

ไทยออยล์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” พร้อมสร้างความเชื่อมั่น และคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กรอบ ESG

ไทยออยล์ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM Checklist ระดับเกณฑ์สูงสุด ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยในปี 2566 ไทยออยล์เป็น 1 ใน 25 บริษัทจดทะเบียน ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของทั้ง 4 เกณฑ์ประเมินด้านความยั่งยืนและด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รวมถึงในรอบปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้รับรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (Sustainability Awards of Honor 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ระดับ AAA (ระดับสูงสุด) ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นปีแรก (พัฒนามาจากการประเมิน “หุ้นยั่งยืน THSI” ซึ่งไทยออยล์ ได้รับการประเมินให้อยู่ใน THSI ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558)

นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซเป็นปีที่ 8 จากการประเมินผล DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ซึ่งสะท้อนมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล และยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากการประเมินดัชนีความยั่งยืนของ S&P Global
ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงิน และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก

รางวัลและผลการประเมินข้างต้นสะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยที่ผ่านมาไทยออยล์ได้มีการยกระดับแผนกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกมิติอย่างสมดุล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร 100 ปี อย่างยั่งยืน