ไฟเขียว! ”ปลัดกระพลังงาน“ นั่งปธ.บอร์ด ปตท.

ผู้ชมทั้งหมด 9,789 

บอร์ด ปตท.ไฟเขียวตั้ง “ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ” นั่งประธานกรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่ 16 พ.ย.เป็นต้นไป

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) หรือ PTT ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลนับแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และให้นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามแนวทางที่ปฏิบัติมาตามมติคนร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 นั้น

ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 แจ้งปตท.ว่า เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) แล้ว จึงขอส่งเรื่องคืน ปตท. เพื่อดําเนินการตาม พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯต่อไป

ในการนี้ ปตท. จึงขอเรียนแจ้งมติคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ดังนั้น ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ จึงแจ้งขอลาออกจากการเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

สำหรับดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ นั้น ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน