ไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินเตรียมพื้นที่ก่อสร้างแล้ว หวังเปิดบริการปี 72  

ผู้ชมทั้งหมด 704 

ไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา ออกแบบกว่า 90% เตรียมพื้นที่ก่อสร้างแล้ว คาดเปิดให้บริการได้ในปี 72 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลักเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานหลักของประเทศ คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มีระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร(กม.) เงินลงทุน 224,544 ล้านบาท ว่า หลังจากได้มีการลงนามสัญญาร่วมทุนแล้ว บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ในฐานะบริษัทร่วมทุนในการบริหารจัดการและก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินแล้ว ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ ตั้งแต่วันที่ 25 ..64 โดยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสัญญากว่า 1,700 ล้านบาท ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบวิศวกรรมการเดินรถ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร รวมถึงปรับปรุงและเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งภายในและภายนอกสถานี โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ด้วยการออกแบบอารยสถาปัตย์ (universal design) ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อทุกคน รวมถึงฝึกอบรมพนักงานผู้ให้บริการในสถานีเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารทุกคน

นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งขณะนี้บริษัทฯได้ทำงานร่วมกับบริษัท อาหรับ (Arup) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการออกแบบ วิศวกรรม วางแผน และพัฒนาธุรกิจ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งได้ดำเนินงานออกแบบคืบหน้าไปแล้วกว่า 90 % และยังได้เตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการ ได้แก่งานเวนคืนที่ดิน รื้อย้ายสาธารณูปโภค ย้ายผู้บุกรุก งานถ่ายโอนแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ งานเตรียมก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง (HSR) ทั้ง 4 ช่วง งานโครงการเกี่ยวกับรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ส่วนต่อขยาย ดอนเมืองพญาไท  และ งานพัฒนาพื้นที่ สนับสนุนสถานีรถไฟความเร็วสูง หรือ TOD ที่มักกะสันและศรีราชาตามสัญญา

สำหรับงานโยธาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วงดังนี้

– ช่วงสุวรรณภูมิอู่ตะเภา อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้หลังจากแก้ไขสัญญาร่วมทุนเรียบร้อย

– ช่วงสุวรรณภูมิพญาไท ซึ่งคือรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ปัจจุบัน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด เอกชนผู้ร่วมทุนเป็นผู้สนับสนุนการเดินรถและซ่อมบำรุง 

– ช่วงพญาไทบางซื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืนที่ดิน รื้อย้ายสาธารณูปโภค คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2566

– ช่วงบางซื่อดอนเมือง กำหนดให้เอกชนก่อสร้างโครงสร้างร่วม ไปพร้อมกับทางวิ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน เพื่อร่นระยะเวลาก่อสร้างลง ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเจรจาแก้ไขสัญญากับเอกชน และเตรียมขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

นายเอกรัช กล่าวว่า รฟท.มีความมุ่งมั่นดำเนินงาน และเร่งพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ช่วงดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภา ให้แล้วเสร็จและคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินได้ในปี 72 เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ประชาชนได้รับบริการด้านขนส่งที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และยังช่วยกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนพลิกโฉมการคมนาคมขนส่งของประเทศ ให้ไทยเติบโตเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนต่อไป