2 บริษัท ชิงเค้กสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 คาด ก.พ.ปี66 ประกาศผู้ชนะ

ผู้ชมทั้งหมด 635 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เผยมีบริษัทสนใจยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 จำนวน 2 บริษัท คาดได้ผู้ชนะภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผยว่าหลังจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ในการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/65 G2/35 และ G3/65 ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อให้บริษัทที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้จากทั่วโลก

โดยเปิดห้องศึกษาข้อมูล (Data room) ให้บริษัทต่าง ๆ เข้าศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการยื่นขอสิทธิฯ พร้อมทั้งจัดประชุม The 24th Thailand Petroleum Bidding Round Conference เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมทั้งแนวทาง ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นขอสิทธิฯ ในรูปแบบออนไลน์ ไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีบริษัทสนใจยื่นคำขอสิทธิฯ ทั้งสิ้น จำนวน 2 บริษัท

ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เปิดให้ยื่นคำขอสิทธิฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 ซึ่งมีบริษัทที่สนใจร่วมยื่นขอสิทธิฯ จำนวน 2 ราย โดยเอกสารการยื่นขอสิทธิฯ ประกอบด้วย คำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต เอกสารแสดงคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รวมทั้งข้อเสนอข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินสำหรับการสำรวจปิโตรเลียม และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ 

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคำขอสิทธิฯ ดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ดำเนินตามขั้นตอนทุกอย่างด้วยความโปร่งใส รัดกุม และรอบคอบ โดยเชื่อมั่นว่ากลไกต่าง ๆ ในการพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จะสามารถทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นขอสิทธิฯ ทุกรายในครั้งนี้ได้ ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะพิจารณากลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ ในเบื้องต้นของบริษัทผู้ยื่นคำขอสิทธิฯ ก่อนเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายและร่างสัมปทานปิโตรเลียม คณะกรรมการปิโตรเลียม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาตามลำดับ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ คาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต(PSC) ได้ราวเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สำหรับ การเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ 24 นี้ นับเป็นการสร้างโอกาสกับประเทศไทย ในการนำทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และเพิ่มโอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ ของประเทศซึ่งนับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว