31 ปี รฟม. “Widen Your World” ขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผู้ชมทั้งหมด 582 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 รฟม. ได้ฉลองครบรอบ 31 ปี ภายใต้แนวคิด “Widen Your World” เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ รฟม. “ร่วมยกระดับเมือง ด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” อันแสดงให้เห็นว่า รฟม. ให้ความสำคัญกับการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าและเชื่อมต่อการเดินทางอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. อันเป็นภารกิจหลัก ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการเดินทางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 31 ปี รฟม. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามแผนงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อให้สามารถส่งมอบการเดินทางที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน และสานต่อการดำเนินงานในอีกหลากหลายมิติที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อต่อยอดไปสู่การเจริญเติบโตขององค์กร

โดยในปี 2566 รฟม. สามารถเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าเพิ่มเติมได้อีก 1 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง (MRT สายสีเหลือง) มีระยะทางรวมประมาณ 30.4 กิโลเมตร จำนวน 23 สถานี ช่วยเติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในเขตเมือง ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครโดยสะดวก

พร้อมกันนี้ รฟม. ยังเร่งรัดการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีระยะทางรวมประมาณ 34.5 กิโลเมตร จำนวน 30 สถานี ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายน 2567 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี มีระยะทางรวมประมาณ 3 กิโลเมตร จำนวน 2 สถานี ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2568

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีระยะทางรวมประมาณ 23.6 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2571 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 35.9 กิโลเมตร จำนวน 28 สถานี โดยแบ่งโครงการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก (ช่วงสถานีบางขุนนนท์ – สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ช่วงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – สถานีสุวินทวงศ์) ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการทั้งเส้นทางภายในปี 2572

รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) ซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่ รฟม. เตรียมจะดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยมีระยะทางรวมประมาณ 22.1 กิโลเมตร จำนวน 20 สถานี ซึ่งเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในอนาคต จะช่วยเติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ รฟม. ยังพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในภูมิภาคอีกจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง) ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (สายสีเขียว) ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ และ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (สายสีแดง) ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก เพื่อเป็นการรองรับแผนพัฒนาระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์อื่นๆ ของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศไทยไปจนถึงระดับภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ภารกิจหลัก รฟม. ยังมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาองค์กรในทุกมิติอย่างรอบด้าน โดยมีการดำเนินงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับภารกิจหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดีเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน

รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากร รฟม. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ซึ่งผลจากความทุ่มเท ตั้งใจของ รฟม. ทำให้ในปี 2566 รฟม. ได้รับรางวัลจากการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ รางวัลยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” โดยได้รับการประเมินว่า รฟม. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 9 ข้อ บรรลุเป้าหมายระดับสูงสุดของการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีองค์ความรู้และสามารถให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงานหรือไปเผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานอื่นต่อไปได้

รางวัลประกาศนียบัตร “Certificate of ESG Verified Enterprise” ระดับ Silver อันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของ รฟม. ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรม พร้อมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ระดับแพลทินั่ม 3 ปีซ้อนจากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รฟม. เป็นองค์กรที่ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. ทุกคน เป็นต้น

รางวัลและความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานนี้ ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า รฟม. ไม่หยุดพัฒนา และพร้อมที่ดำเนินงานในทุกมิติอย่างรอบด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศที่ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจ รวมถึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ประเทศต่อไป ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044