AOTรับรถไฟฟ้าAPMขบวนสุดท้ายถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้ชมทั้งหมด 515 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) รับรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ขบวนที่ 6 (ขบวนสุดท้าย) ที่ได้ขนส่งมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ทสภ. ซึ่งรถไฟฟ้า APM เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา ทสภ.ระยะ 2 โดยหลังจากนี้ AOT จะมีการทดสอบการใช้งานระบบรถไฟฟ้า APM ร่วมกันทั้ง 6 ขบวนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) ต่อไป

ทั้งนี้ รถไฟฟ้า APM จะให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคาร SAT-1 ในระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 นาที และสามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากถึง 210 คนต่อขบวนหรือประมาณ 5,900 คนต่อชั่วโมง