AOT กางแผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟส 3 รองรับผู้โดยสาร 50 ล้านคน

ผู้ชมทั้งหมด 384 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (ทอท.) พัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบิน (ฮับ) และเป็นการรองรับผู้โดยสารที่เริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากประสบผลกระทบจากโควิด – 19 ในช่วงที่ผ่านมา  

ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นอีกท่าอากาศยานหนึ่งที่ต้องเร่งดำเนินพัฒนา ล่าสุดได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ สำหรับนำความเห็นไปประกอบในการออกแบบโครงการฯให้มีความเหมาะสม

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ระยะที่ 3 กรอบวงเงินลงทุน 3.6 หมื่นล้านบาท เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ AOT เร่งผลักดันให้สำเร็จเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บท ทดม. ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของ ทดม.ให้มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ 50 ล้านคนต่อปี

โดยจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 บริเวณด้านทิศใต้ของ ทดม. ซึ่งจะเป็นอาคาร ผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ และดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 เพื่อให้บริการรองรับผู้โดยสารภายในประเทศร่วมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้ประมาณ 22 ล้านคนต่อปี

นอกจากนี้ จะดำเนินการปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณชานชาลาผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกในการเข้า-ออกท่าอากาศยาน รวมไปถึงก่อสร้างทางเชื่อมจากทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์เข้าสู่ชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารโดยตรง

สำหรับโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 มีรายละเอียดของงานประกอบด้วย  กลุ่มงานที่ 1 งานพัฒนาด้านทิศใต้ เช่น งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 และงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น เป็นชานชาลาจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร

กลุ่มงานที่ 2 งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ เช่น งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ และงานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ รวมไปถึงอาคารสำนักงานสายการบิน และอาคารรับรองพิเศษ VVIP

กลุ่มงานที่ 3 งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน เช่น งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือพร้อมทางขับเชื่อม ปรับปรุงลานจอดภายใน ทดม. และปรับปรุงพื้นที่ทิศเหนือเป็นเขตการบิน กลุ่มงานที่ 4 งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2-4 และ กลุ่มงานที่ 5 งานสนับสนุนโครงการพัฒนา ได้แก่ งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งระบบขนถ่ายผู้โดยสารทางอากาศและทางภาคพื้นให้มีประสิทธิภาพ และลดความแออัดของระบบการจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการฯ โดยใช้ระยะเวลาการออกแบบ 14 เดือน และทยอยเปิดให้บริการในปี 2572