AOT คาดผู้โดยสารปี 65 อยู่ที่ 45 ล้านคนเพิ่มขึ้น 33%  

ผู้ชมทั้งหมด 634 

AOT คาดผู้โดยสารปี 65 อยู่ที่ 45 ล้านคนเพิ่มขึ้น 33% เทียบกับก่อนช่วงโควิด เที่ยวบิน 4 แสนเที่ยวบิน ขณะผู้โดยสารในปี66 และ 67 มีจำนวน 96 ล้านคน และ 142 ล้านคน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้มีการจัดทำประมาณการการจราจรทางอากาศก่อนหน้านี้ล่าสุด ณ เดือนตุลาคม 2564 ซึ่งหลังจากนั้น พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารต่างประเทศอย่างมีนัยทั้ง (1) ปัจจัยเชิงนโยบาย ได้แก่ นโยบายการเปิดประเทศที่รับผลกระทบจากการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2564 อันมีผลต่อการปรับลดตารางการบิน (slot) ของสายการบินและอัตราบรรทุกที่ลดลง และ (2) ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่นโยบายการเปิดประเทศของประเทศต่างๆโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาสงครามในยูเครน จากเหตุผลดังกล่าว AOT จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนประมาณการปริมาณจราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ฐานผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 ประกอบกับข้อมูลการขอจัดสรรตารางการบินฤดูหนาวในเดือนตุลาคม 2565 (ฤดูกาลท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2566) ที่ยังฟื้นตัวไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเที่ยวบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การประมาณการล่าสุดเดือนมิถุนายน 2565 คาดว่าการฟื้นตัวของผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2565 ของท่าอากาศยาน 6 แห่งของ AOT จะมีผู้โดยสารรวม 45 ล้านคน เที่ยวบิน 400,000 เที่ยวบิน ฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 33 และ45 เมื่อเทียบกับก่อน Covid 19 ตามลำดับ คาดว่าผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 มีจำนวน 96 ล้านคนและ 142 ล้านคน การฟื้นตัวคิดเป็น  ร้อยละ 68 และ 99 ตามลำดับ สำหรับเที่ยวบินในปีงบประมาณ 2566 และ2567 คาดว่ามีจำนวน 665,000 เที่ยวบิน และ 892,000 เที่ยวบิน การฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 74 และ 99 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การทบทวนประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศยังคงมีหลายปัจจัยสำคัญที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ นโยบายการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสการกลับมาระบาดของ Covid 19 สายพันธุ์ใหม่ หรือโรคระบาดอื่นๆ ตลอดจนผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนเป็นสำคัญต่อไป