AOT จัดโครงการอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น

ผู้ชมทั้งหมด 316 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) โดย นางสาวปัญญารัตน์ ทองจิตติ ผู้เชี่ยวชาญ 11 AOT พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำผู้บริหารและพนักงาน AOT รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเยาวชนจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนโดยรอบสำนักงานใหญ่ AOT และท่าอากาศยานดอนเมือง และโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น บนพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมการรักษาระบบนิเวศชายฝั่งและการทำกิจกรรมเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

ทั้งนี้โครงการอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนนั้นเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ AOT ด้านการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) โดยเป็นไปตามกรอบการมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Involvement) และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ (Ecosystem Preservation) ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557-2565 ต้นโกงกางที่ AOT ปลูกไว้มีการยืนต้นอยู่ในพื้นที่โครงการฯ รวมกว่า 80,000 ต้น รวมพื้นที่ 18 ไร่ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3,991.31 ตันต่อปี ทั้งนี้ AOT มุ่งดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)