AOT จัดโครงการ AOT จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปี 2565

ผู้ชมทั้งหมด 774 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) โดยนายกิตติพงศ์  กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำผู้บริหารและพนักงาน AOT ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศไทย ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

อีกทั้งยังเป็นการรักษาระบบนิเวศ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ AOT ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557-2564 ต้นโกงกางที่ AOT ปลูกไว้มีการยืนต้นอยู่ในพื้นที่โครงการฯ รวมกว่า 70,000 ต้น รวมพื้นที่ 16 ไร่ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3,991.31 ตันต่อปี
           

ทั้งนี้ AOT มุ่งดำเนินการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)