AOT นำคณะผู้บริหารจากท่าอากาศยานที่ลงนาม Sister Airport Agreement เยี่ยมชมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

ผู้ชมทั้งหมด 380 

นายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากท่าอากาศยานที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ AOT ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1: SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อชมการออกแบบ การตกแต่งภายในอาคาร ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) รวมถึงเส้นทางสัญจรของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกอาคาร SAT-1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565