AOT ร่วมการประชุม ACI APAC & MID ROSC ครั้งที่ 2

ผู้ชมทั้งหมด 74 

นางดารินา เกื้อสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ในฐานะกรรมการ ACI Asia-Pacific & Middle East Regional Operational Safety Committee (ACI APAC & MID ROSC) เข้าร่วมการประชุม ACI APAC & MID ROSC ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม Hilton Riyadh Hotel & Residences กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรื่องการทดลองใช้สารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในการดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ซึ่งเป็นประเภทโฟมดับเพลิงที่ไม่มีองค์ประกอบของ Per-and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) ตลอดจนติดตามผลการใช้แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้จัดทำคู่มือด้านความปลอดภัยร่วมกันหลายฉบับเพื่อให้สมาชิก ACI ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เช่น การนําระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอากาศยาน Safety Management System (SMS) มาใช้กับระบบการจัดการแบบบูรณาการ Integrated Management System (IMS) เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยร่วมกับระบบการจัดการอื่นๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนหารือในเรื่องผลกระทบจากข้อแนะนําขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่รัฐนํามาใช้กําหนดเป็นกฎหมายบังคับใช้กับท่าอากาศยานภายในประเทศ รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดการด้านความปลอดภัยในเขตการบินระหว่างผู้ให้บริการจราจรทางอากาศกับท่าอากาศยาน นอกจากนี้ ICAO Middle East ได้นําเสนอแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตามแผนความปลอดภัยระดับภูมิภาคอีกด้วย โดย AOT สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานในอนาคต