AOT ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566

ผู้ชมทั้งหมด 463 

ผู้สื่อข่าวรายงานรว่า นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของ AOT ประจําปี 2566 ณ วัดสีกัน (พุทธสยาม) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยได้นําเงินทําบุญทอดกฐินสามัคคี ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง AOT ที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ่ AOT ท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,032,999.- บาท ถวายแด่พระครูธรรมรัตนวิมล เจ้าอาวาสวัดสีกัน (พุทธสยาม) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

พร้อมกันนี้ท่าอากาศยานอีก 5 แห่งของ AOT ก็ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดวิบูลย์ธรรมาราม จังหวัดกรุงเทพ วัดลัฏฐิวนาราม (ป่าตาล) จังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีส้มสุก จังหวัดเชียงราย วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) จังหวัดภูเก็ต และวัดทุ่งตำเสา จังหวัดสงขลา ตามลําดับ โดยยอดเงินทําบุญทอดกฐินสามัคคีของสํานักงานใหญ่ AOT และท่าอากาศยาน 6 แห่ง รวมเป็นเงินจํานวนกว่า 2,800,000 บาท

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ AOT และสนามบินทั้ง 6 แห่งภายใต้ความรับผิดชอบของ AOT จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งนอกจากจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วยังเป็นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)