AOT ร่วมประชุม ACI Asia – Pacific and Middle East Regional Operational Safety Committee

ผู้ชมทั้งหมด 267 

นางดารินา เกื้อสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ผู้แทน AOT ในฐานะกรรมการ ACI Asia – Pacific and Middle East Regional Operational Safety Committee เข้าร่วมการประชุม ACI Asia – Pacific and Middle East Regional Operational Safety Committee (ROSC) ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม Novotel Hyderabad Airport, Hyderabad, Telangana สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดทําข้อแนะนําด้านความปลอดภัยเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับสมาชิก ACI เช่น การบํารุงรักษาบริเวณพื้นที่ขับเคลื่อนและการใช้โดรนในการปฏิบัติงานภายในเขตการบิน

ตลอดจนอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เพื่อพัฒนาความปลอดภัยร่วมกัน อาทิ เกณฑ์ในการพิจารณาวัฒนธรรมความปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการท่าอากาศยานและผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ตามข้อเสนอของ Civil Air Navigation Services Organization (CANSO) แนวทางการจัดโครงการการแข่งขันนวัตกรรมด้านความปลอดภัยระหว่างท่าอากาศยาน ติดตามผลการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับแนวทางในการนําสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดับเพลิงกู้ภัยภายในท่าอากาศยานตามที่ได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของ ACI จากการประชุมครั้งที่ 30 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่างข้อเสนอต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการที่รัฐนําข้อแนะนําจาก ICAO มากําหนดเป็นกฎหมายบังคับใช้กับท่าอากาศยานในประเทศอีกด้วย