AOT ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนสมาคมกีฬา 4 ปี 

ผู้ชมทั้งหมด 374 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนกับสมาคมกีฬา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมี นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานบัญชีและการเงิน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นผู้แทน AOT พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย นายสกล วรรณพงษ์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนาวาอากาศเอก วีรยุทธ ดิษยะศริน นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมลงนามฯ  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชนชาวไทยให้พัฒนาความสามารถไปสู่ระดับนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล โดย AOT จะร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาเป็นระยะ เวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2567 – 2570) โดยจะสนับสนุนกีฬาในหลายประเภท ได้แก่ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยฯ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติในการพัฒนาด้านกีฬาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป