AOT เข้าร่วมการประชุม ACI APAC & MID RASC ครั้งที่ 32

ผู้ชมทั้งหมด 38 

น.ส.ทิพย์ธิดา กสิวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ในฐานะกรรมการ ACI Asia-Pacific & Middle East Regional Aviation Security Committee (ACI APAC & MID RASC) เข้าร่วมการประชุม ACI Asia-Pacific & Middle East Regional Aviation Security Committee ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม Kempinski Hotel Muscat เมืองมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง รวมทั้งการหาข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค

ทั้งนี้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางการบินในระดับภูมิภาคและระดับโลก การเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานเพื่อรับการตรวจสอบจาก ICAO ในโครงการ USAP-CMA และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน พร้อมทั้งการออกแบบท่าอากาศยานที่คำนึงถึงความปลอดภัย

นอกจากนี้การประชุมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของ AOT ในระดับนานาชาติในการนำความรู้มาปรับใช้กับการรักษาความปลอดภัยการบินของประเทศไทยเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสาร ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรท่าอากาศยานชั้นนำในภูมิภาคอีกด้วย