AOT เข้าร่วมการประชุม ACI Passenger Process Benchmark Task Force Kick-off Meeting

ผู้ชมทั้งหมด 192 

นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมการประชุม ACI Passenger Process Benchmark Task Force Kick-off Meeting ณ โรงแรม Grand Hyatt Incheon เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาการให้บริการภายในท่าอากาศยาน อาทิ วิธีการวัดระยะเวลาการรอคอย ณ จุดต่างๆ ของผู้โดยสาร ระยะเวลาการให้บริการของกระบวนการขาเข้า-ขาออกภายในท่าอากาศยาน รวมถึงความท้าทายและแนวทางในการกําหนดระยะเวลารอคอยที่เหมาะสม ในการนี้ ACI World Passenger Process Benchmark Task Force ได้ร่วมกันจัดทํา Guidelines Document และ Benchmark Time Methodology เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับท่าอากาศยานในการเสริมสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์การเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ACI World และ Incheon International Airport Corporation โดยมีผู้แทนจากท่าอากาศยานเข้าร่วมจํานวน 12 แห่ง เช่น ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ท่าอากาศยานคันไซ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ท่าอากาศยานฮูสตัน และท่าอากาศยานเบนกาลูรู เป็นต้น