AOT เข้าร่วมการประชุม ASEAN Corporate Week – Reopening and Digitization

ผู้ชมทั้งหมด 667 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นประธานในการประชุม “ASEAN Corporate Week – Reopening and Digitization” ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และ Bank of America and BofA Securities เพื่อชี้แจงให้เห็นถึงทิศทางในอนาคตของ AOT ภายหลังการเปิดน่านฟ้า รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom

โดยมีนายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) พร้อมด้วยนางอัญชลี ประมวลเจริญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 1) และพนักงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนข้อมูล ณ อาคารสำนักงานใหญ่ AOT เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ประเด็นคำถามที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ความสนใจ ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติภายหลังการเปิดประเทศ การจัดตารางการบินหลังจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หมดไป มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ความคืบหน้าโครงการที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน เช่น Digital Platform,  Airport City รวมถึงรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Revenues) เป็นต้น