AOT ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน(THSI)ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

ผู้ชมทั้งหมด 536 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) โดย AOT เป็น 1 ใน 146 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก

ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า AOT มีแนวทางการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างชัดเจน ได้นำปัจจัย New Normal เช่น ประเด็น Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

อีกทั้ง AOT ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน รวมถึงยังมีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเปิดเผยข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

AOT มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากความทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กรและระบบการขนส่งทางอากาศของประเทศต่อไป