AOT ได้รับประกาศบนเวทีโลกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

ผู้ชมทั้งหมด 1,030 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 (10 ธันวาคม 2565 เวลา 05.25 น. ตามเวลาประเทศไทย) ให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices 2022 หรือ DJSI 2022 ในระดับ DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และกลุ่ม Emerging Market ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 ในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (TRA: Transportation and Transportation Infrastructure) โดยได้รับคะแนนในลำดับที่ 1 ของผู้บริหารท่าอากาศยานที่เข้าร่วมการประเมิน

​สำหรับ DJSI เป็นดัชนีประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งการประเมินนั้นจะครอบคลุม 3 มิติ ที่สำคัญคือ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ AOT ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก

อีกทั้ง AOT มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย AOT ได้เข้าร่วมการประเมิน DJSI มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องทุกปีในกลุ่ม Emerging Market และเป็นสมาชิกในระดับ World อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม TRA