AOT ได้เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 66 ในกลุ่ม Service ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ผู้ชมทั้งหมด 326 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในกลุ่ม Service ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในระดับ A เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 (เดิมใช้ชื่อว่า Thailand Sustainability Investment: THSI) ซึ่งเป็นการประกาศผลประเมินในรูปแบบการจัดลำดับผลคะแนนเป็นปีแรก โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings จำนวน 193 บริษัท โดย AOT ได้รับการจัดลำดับอยู่ในระดับ A ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับเดียวกันทั้งสิ้น 64 บริษัท

ทั้งนี้ การได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings แสดงให้เห็นว่า AOT มีพัฒนาการในการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน