AOT – Istanbul Airport บันทึกข้อตกลง Sister Airport Agreement มุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางการบิน  

ผู้ชมทั้งหมด 495 

AOT และ Istanbul Airport ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาเส้นทางการบิน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร และส่งเสริมการตลาดร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) ร่วมกับบริษัท iGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (İGA) หรือ Istanbul Airport สาธารณรัฐทูร์เคีย โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT และ Mr. Kadri Samsunlu ตำแหน่ง Chief Executive Officer, iGA ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง AOT และ iGA ได้แก่ Mr. Majid Khan ตำแหน่ง Vice President Aviation Development, Mr. Gokhan Dolek ตำแหน่ง Aviation Development Manager และ Ms. Efsun Tumer ตำแหน่ง Corporate Communications A. Manager ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ในปัจจุบัน AOT ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) กับบริษัท/องค์กรบริหารท่าอากาศยานระหว่างประเทศ จำนวน 13 บริษัท/องค์กร ครอบคลุมท่าอากาศยานระหว่างประเทศจำนวน 17 แห่ง ใน 10 ประเทศ ซึ่งการร่วมลงนาม SAA ระหว่าง AOT กับ Istanbul Airport สาธารณรัฐทูร์เคีย ถือเป็นการเพิ่มพันธมิตรของท่าอากาศยานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการดำเนินงานในด้านการพัฒนาขีดความสามารถและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)

โดยมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาเส้นทางการบิน (Route Development) และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร (Innovation for Passenger Experience) รวมทั้งการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo Operations) โดยจะดำเนินกิจกรรมความร่วมมือใน 4 ด้าน คือ การประชุมร่วมกันเป็นประจำ (Regular Meeting) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Exchange of Information) การร่วมมือทางด้านการพัฒนาการบินและจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการตลาดร่วมกัน (Joint Aviation Development and Destination Promotion Activities) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนพนักงาน (Joint Employee Exchange Activities)

สำหรับ Istanbul Airport เป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของเมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐทูร์เคีย มีความล้ำสมัย มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้โดยสาร โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริการผู้โดยสารจนได้รับรางวัลความสำเร็จมากมายจากหลายสถาบัน อาทิ Skytrax – The World’s Most Family Friendly Airport 2022 and Best Airport in Southern Europe

อีกทั้งได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานที่มีผู้ใช้บริการคับคั่งที่สุดในยุโรปในปี 2565 (The Busiest Airport in Europe in 2022) และเป็นท่าอากาศยานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2565 มีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,310 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34.1 เมื่อเทียบกับปี 2564 และมีผู้โดยสารจำนวน 47.6 ล้านคนต่อปี ขณะที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 90 ล้านคนต่อปี และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2571 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารได้เป็น 200 ล้านคนต่อปี

AOT มุ่งหวังว่าการจัดทำบันทึกข้อตกลง SAA ในครั้งนี้ จะเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานของ AOT เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในด้านการพัฒนาการบิน ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของท่าอากาศยาน แต่ยังขยายเครือข่ายเส้นทางการบินเพื่อประโยชน์ของการเดินทางทางอากาศของทั้งสองประเทศ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐทูร์เคียตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ AOT ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป