BAFSตั้งม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ผู้ชมทั้งหมด 897 

BAFS แต่งตั้งมล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ประกาศแต่งตั้ง หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แทนนายประกอบเกียรติ นินนาท ที่เกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนที่ 3 ของบริษัท

ทั้งนี้ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล นับเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเชี่ยวชาญในการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีความรอบรู้ในธุรกิจพลังงานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศ อีกทั้งยังมีความเป็นผู้นำและยึดมั่นในการดำเนินงานบนหลักธรรมาภิบาล ม.ล. ณัฐสิทธิ์ จะนำความรู้และประสบการณ์เข้ามาบริหารและขับเคลื่อนบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นผู้บริการเติมน้ำมันอากาศยานชั้นนำในระดับภูมิภาค

ม.ล. ณัฐสิทธิ์ เข้ามาร่วมงานกับ BAFS ตั้งแต่ปี 2562 มีบทบาทสำคัญในการผลักดันกลยุทธ์เพื่อการเติบโต (Growth Strategy) ของบริษัท เพื่อให้ BAFS เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และในปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดของ BAFS และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จำกัด และกรรมการในอีกหลายบริษัท ได้แก่ บริษัท แม่ระมาด โซล่าร์ จำกัด บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด บริษัท เอสดีแอลที จำกัด บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด และบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด

ม.ล. ณัฐสิทธิ์ จบการศึกษาปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Australian School of Business มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย และปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นอกจากนี้ ยังผ่านการศึกษาหลักสูตรสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร Leadership and Change, University of Potsdam, Germany หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2020 และหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 33/2020 รวมทั้งในอดีต เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูคาทิสติ จำกัด และที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ก่อนมาร่วมงานกับ BAFS