BBGI รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings 2023” ระดับ  “AA”

ผู้ชมทั้งหมด 420 

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บีบีจีไอฯ ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ประจำปี พ.ศ.2566 อยู่ในระดับ “AA” (คะแนนรวม 80-89) ตั้งแต่ปีแรกหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2565

สำหรับ ผลการประเมินหุ้นยั่งยืน ปี 2566 สะท้อนการดำเนินงานตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทได้แสดงถึงการให้ความสำคัญ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG Model) โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และความสำเร็จจากการผลักดันนโยบายด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) ต่อไป