BBGI หนุน “บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)” เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 66

ผู้ชมทั้งหมด 288 

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI นำโดยบริษัทในเครือ บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยกลุ่ม BBGI มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้แทนเกษตรกรในเขตสนามชัยเขต และแปลงยาว กลุ่มบริษัทเอกชนผู้รับซื้อผลผลิตจากมันสำปะหลัง เพื่อให้ผู้ประกอบการร่วมกันวางแผนการผลิตและบริหารจัดการมันสำปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ในพื้นที่อำเภอแปลงยาว และอำเภอสนามชัยเขต กว่า 60 ราย

ทั้งนี้ มีผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมให้ข้อมูลด้านสถานการณ์การตลาดมันสำปะหลัง ร่วมให้ความรู้เรื่องการจัดการธาตุอาหาร และการปรับปรุงบำรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา