BCPGเตรียมออกกรีนบอนด์ไตรมาส 3 นี้

ผู้ชมทั้งหมด 785 

BCPG เตรียมออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กรีนบอนด์) โดยคาดว่าจะสามารถออกขายหุ้นกู้ดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ กรีนบอนด์ เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ชำระคืนเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดระยะเวลาการชำระหนี้ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่  ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ กรีนบอนด์ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกินหนึ่งหมื่นล้านบาท ที่ระดับ “A-“ จากทริสเรทติ้ง ขณะเดียวกัน ทริสฯ ยังคงอันดับเครดิตขององค์กรอยู่ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินและความคาดหวังที่บริษัทฯ จะสามารถดำรงผลการดำเนินงานให้เป็นที่น่าพอใจได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบาง

“บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างของหุ้นกู้ที่จะออก โดยได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟล์ลิ่ง) กับสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าบริษัทฯจะสามารถออกขายหุ้นกู้ดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564” นายบัณฑิตกล่าว