BCPG ชวนน้องๆ ปลูกป่าชายเลน เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนฯ

ผู้ชมทั้งหมด 489 

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร นำพนักงาน และน้องๆ จากโรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จำนวนรวมกว่า 80 คนร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว แหล่งดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ให้กับโลก ลดความรุนแรงของปัญหาโลกร้อน ในกิจกรรม “มือเปื้อนโคลน เพื่อป่าชายเลน” โดยมีคุณเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ป่าชายเลน อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม