BCPG สอนน้องพิชิตโลกร้อนด้วยหลัก 3R 

ผู้ชมทั้งหมด 260 

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยนางปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและพนักงานพี่ๆ ครูอาสาบีซีพีจี พร้อมด้วยน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรม “นักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พิชิตโลกร้อน ด้วยหลัก 3R” เพื่อปลูกฝังให้น้องๆ ร่วมกันดูแลรักษาโลกให้น่าอยู่ โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการ Reduce Reuse Recycle และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ทั้งนี้ บีซีพีจี ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี