BEM ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ผู้ชมทั้งหมด 323 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง  จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2565  ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยมีนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ทั้งนี้ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ และอนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารและก่อสร้างงานโยธา (ช่วงตะวันตก) และผู้ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้า (ช่วงตะวันออกและตะวันตก) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยการร่วมลงทุนเพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในระบบรางของประเทศให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น สังคมและประเทศชาติโดยรวม