BEM รับรางวัลหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ผู้ชมทั้งหมด 789 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มบริการ (Services) ตอกย้ำการเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ BEM  กล่าวว่า “การที่ BEM ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ BEM ในการดำเนินงานให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรช่วยบรรเทาปัญหาจราจรควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน แม้ว่าตั้งแต่ปี 2563 บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แต่ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบ และมีการใช้มาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์

ทั้งนี้ BEM ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า พร้อมส่งมอบบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรอบด้าน ด้วยเจตนารมณ์ที่ยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท”